KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Het plan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

Geplaatst op 23 november 2018 14:01 door Niels Vuik

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021: ruimte bieden aan talent in de breedste zin van het woord. Het kabinet wil doortastend optreden tegen arbeidsdiscriminatie.

De norm dient helder te zijn: iedereen heeft recht op gelijke kansen op de arbeidsmarkt en een gelijke behandeling in gelijke gevallen. Niet voor niets staat in artikel 1 van de Grondwet dat discriminatie op geen enkele grond is toegestaan. Wervings- en selectieprocessen dienen transparant, objectief en bovenal eerlijk te verlopen. De gedachte is dat het gebruik van gestructureerd beleid of een gestandaardiseerde procedure bij werving en selectie bewust gedrag en weloverwogen keuzes stimuleert.

Het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie kent drie pijlers om deze arbeidsdiscriminatie aan te pakken.

  • Toezicht en handhaving
  • Onderzoek en instrumenten
  • Kennis en bewustwording

Op 22 november 2018 is door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het implementatieplan, welke het actieplan uitwerkt, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer verzonden. De pijlers worden hierin als volgt uitgewerkt.

Pijler 1: toezicht en handhaving

Het is de bedoeling om toezicht en handhaving van de Inspectie SZW met betrekking tot de aanwezigheid van wervings- en selectiebeleid bij werkgevers en bij partijen die diensten verlenen in wervings- en selectiebeleid mogelijk te maken.

De inspectie SZW maakt hierbij afspraken met relevante organisaties over hoe van elkaars informatie, kennis en expertise op dit thema gebruik kan worden gemaakt. Verder onderzoekt de Inspectie SZW mogelijkheden in het gebruik van analysetechnieken om signalen en patronen op internet en sociale media op te sporen, waarmee risicosectoren kunnen worden geselecteerd. Ook praktijkervaringen van sollicitanten helpen bij het maken van gerichte keuzes in de inrichting van het toezicht.

Bovendien is de Staatssecretaris voornemens om nader te bekijken hoe het inrichten van een meldpunt voor discriminatoire opdrachtverzoeken onderdeel kan uitmaken van een minimaal te voeren beleid tegen discriminatie door bemiddelende derde partijen en zijn er gesprekken gaande met de uitzendbranche over de mogelijkheid om het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid uit te breiden met een antidiscriminatiebepaling.

Vooruitlopend op de uitbreiding van de bevoegdheden gaan inspecteurs bezoeken afleggen bij werkgevers om meer inzicht te krijgen in de praktijk van werving en selectie.

Pijler 2: onderzoek en instrumenten

Beschikbare wetenschappelijke kennis zal  gebundeld worden in een zogenaamde ‘stand van de wetenschap’. Deze bundeling zal als leidraad dienen voor zowel bedrijven bij de inrichting van hun wervings- en selectiebeleid als voor inzet van de Inspectie SZW.

Om ook in de toekomst doeltreffend op te kunnen treden tegen arbeidsmarktdiscriminatie is het, aldus de Staatssecretaris, van belang om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling en inzet van geautomatiseerde systemen en algoritmen bij wervings- en selectieprocessen.

Pijler 3: kennis en bewustwording

Er komt een meerjarig programma dat gericht is op een brede cultuurverandering ten aanzien van werving en selectie en de kracht van diversiteit op de werkvloer. De doelen van dit programma zijn het vergroten van de bewustwording over arbeidsmarktdiscriminatie en het stimuleren dat werkgevers en personeelsfunctionarissen gebruikmaken van de best beschikbare kennis en praktijkervaring en weten hoe ze die effectief kunnen toepassen. Extra aandacht wordt er besteed aan het tegengaan van belonings- en zwangerschapsdiscriminatie.

Het sleutelwoord van de Staatssecretaris lijkt vooral bewustwording van arbeidsmarktdiscriminatie bij met name het wervings- en selectiebeleid te zijn. Het zal een hele kluif zijn om deze bewustwording te realiseren, maar de eerste stappen zijn en worden gezet. Dit is zeker een ontwikkeling om verder in de gaten te houden.