Gemeenten opgelet! Woningbouwimpuls: het Rijk stelt dit jaar financiële middelen ter beschikking

Het kabinet heeft in 2019 diverse maatregelen aangekondigd om het woningtekort aan te pakken. Eén van deze maatregelen is dat binnen afzienbare tijd één miljard euro aan financiële middelen beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten om woningbouwprojecten te versnellen. Doel hiervan is om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie blijvend hoog te houden.

Om dit te bereiken is het (concept) Besluit Woningbouwimpuls 2020 opgesteld. Met dit besluit wordt de grondslag gecreëerd voor specifieke uitkeringen aan gemeenten voor aangemelde woningbouwprojecten. Het is de bedoeling dat met het Besluit Woningbouwimpuls 2020 nieuwbouwwoningen die nu erg duur zijn of een lange looptijd hebben om gerealiseerd te worden, met behulp van de bijdrage toch gerealiseerd kunnen worden. In het bijzonder maakt het (concept) Besluit Woningbouwimpuls 2020 melding van de mogelijkheid om hogere kosten te compenseren die het gevolg zijn van de uitspraak van de Raad van State over de verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden.

Bij latere ministeriële regelingen zullen worden vastgesteld:
(1) het bedrag dat ten hoogste aan specifieke uitkeringen kan worden verstrekt, en
(2) het aanvraagtijdvlak voor het indienen van een aanvraag voor een specifieke uitkering uit de ter beschikking gestelde middelen.
Het is dan ook van belang er als gemeente op tijd bij te zijn!

Van 11 januari 2020 tot 8 februari 2020 loopt de internetconsultatie van het (concept) Besluit Woningbouwimpuls 2020. Gedurende deze periode kan een ieder op zowel het concept als geheel als op onderdelen daarvan reageren. Na afronding van de internetconsultatie zullen de ontvangen reacties worden verwerkt en vindt het verdere besluitvormingsproces plaatst. Naar verwachting zal het definitieve Besluit Woningbouwimpuls 2020 enkele maanden later worden vastgesteld.

Het concept Besluit Woningbouwimpuls 2020 is hier te downloaden: https://www.internetconsultatie.nl/woningbouwimpuls/document/5359

Robert de Vries