Gecombineerde toepassing van art. 4 lid 1 en 9 bijlage II Bor is toegestaan

Recent heeft de Afdeling twee uitspraken gedaan waaruit blijkt dat het is toegestaan om het eerste en negende lid van art. 4 bijlage II Bor gecombineerd toe te passen. Het systeem van de wettelijke regeling wordt hiermee niet doorkruist.

De casus

In de uitspraak van de Afdeling van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) staat een verleende omgevingsvergunning voor gestapelde bewoning van een pand en voor de uitbreiding van de begane grond van datzelfde pand centraal.

Wat betreft de uitbreiding van de begane grond van het pand heeft het college toepassing gegeven aan art. 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 2° Wabo, gelezen in verbinding met art. 4, lid 1, van bijlage II Bor.

Wat betreft het gebruik van het pand voor gestapelde bewoning heeft het college toepassing gegeven aan art. 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 2°, Wabo, gelezen in verbinding met art, 4, lid 9, van bijlage II Bor.

Doorkruising wettelijke regeling?

In hoger beroep wordt aangevoerd dat het college niet bevoegd is om op twee afzonderlijke grondslagen omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Hiermee wordt volgens appellant het systeem van de wettelijke regeling doorkruist.

In dit verband wordt gesteld dat voor het plan als zodanig niet op de grondslag van art. 4, lid 9, van bijlage II Bor kan worden afgeweken omdat de oppervlakte en het bouwvolume van het pand worden uitgebreid.

In art. 4, lid 9, van bijlage II Bor staat:

het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde     oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein (…)

Combinatie eerste en negende lid van art. 4 bijlage II Bor is toegestaan

De Afdeling gaat hier niet in mee. Het college was bevoegd om voor de uitbreiding van de begane grond van het pand op de grondslag van art. 4, lid 1, bijlage II Bor af te wijken van het bestemmingsplan en voor de wijziging van het gebruik van het pand voor gestapelde bewoning op de grondslag van art. 4, lid 9, bijlage II Bor.

De Afdeling wijst hierbij op de Nota van toelichting bij het besluit tot wijziging van het Bor per 1 november 2014 (Stb. 2014, 333 p. 50-51). Hierin staat dat de verscheidende onderdelen van art. 4 van bijlage II in één omgevingsvergunning gecombineerd kunnen worden toegepast, en dat het zo mogelijk is om tegelijkertijd een omgevingsvergunning te verlenen voor een bepaald gebruik (bedoeld in art. 4 lid 9) van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk (bedoeld in art. 4 lid 1).

Vereiste dat aantal woningen gelijk moet blijven geldt in dit geval niet

In art. 5 lid 1 (aanhef) bijlage II Bor staat dat onder meer bij de toepassing van art.  4 van bijlage II Bor het aantal woningen gelijk moet blijven. Een uitzondering hierop geldt onder meer als de onderdelen 9 en 11 van art. 4 van bijlage II Bor van toepassing zijn (art. 5 lid 1 sub c bijlage II Bor).

Appellant heeft aangevoerd dat niet aan het vereiste dat het aantal woningen gelijk moet blijven wordt voldaan. Dat deze eis niet geldt bij toepassing van art. 4, lid 9, van bijlage II Bor is volgens hem niet van belang. De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is verleend op de gezamenlijke grondslag van art. 4 lid 1 en 9 van bijlage II Bor en wat betreft het eerste lid is deze eis wel van toepassing.

Ook hierin gaat de Afdeling niet mee. Overwogen wordt dat het college voor het gebruik van de woning als gestapelde woning alleen op de grondslag van art. 4, lid 9, bijlage II Bor is afgeweken van het bestemmingsplan. Bij de toepassing van dat artikel geldt de eis dat het aantal woningen gelijk moet blijven niet.

Uitspraak Afdeling 29 maart 2017

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 29 maart 2017 de overwegingen uit haar uitspraak van 22 maart 2017 nog eens herhaald (ECLI:NL:RVS:2017:819). In dit geval is met toepassing van art. 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 2° Wabo in combinatie met art. 4 lid 9 van bijlage II Bor een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van een watertoren als zelfstandig kantoorgebouw. Voor de uitbreidingen van de watertoren is vergunning verleend met toepassing van art. 4 lid 1 van bijlage II Bor.

Ook in dit geval wordt aangevoerd dat het college niet op grondslag van zowel het eerste als het negende lid van art. 4 van bijlage II van het Bor van het bestemmingsplan mag afwijken. Voor het plan als zodanig kan volgens appellanten niet op grondslag van art. 4, lid 9, van bijlage II van het Bor van het bestemmingsplan worden afgeweken, omdat het bouwvolume van de watertoren wordt uitgebreid.

De Afdeling oordeelt op basis van dezelfde overwegingen als in de uitspraak van 22 maart 2017 dat gecombineerde toepassing is toegestaan.

Conclusie

Uit deze uitspraken volgt dat het mogelijk is om art. 4 lid 1 en 9 van bijlage II Bor gecombineerd toe te passen.

Joyce Scheltens-Fokke