KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Evaluatie Waarborgfonds voor de Zorgsector

Het kabinet heeft besloten tot een evaluatie van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). In het onderzoek stond de meerwaarde van het WFZ en de achterborgpositie van het Rijk centraal, evenals de vraag welke mogelijkheden er zijn om de financiële en politiek-bestuurlijke risico’s voor het Rijk te minimaliseren.

Het WFZ is in 1999 opgericht en verstrekt garanties op leningen aan zorginstellingen. Het kabinet streeft er naar om garantieregelingen waar mogelijk te versoberen en te verminderen. Om deze reden heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Deloitte opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de meerwaarde van het WFZ en de achterborgpositie van het Rijk bij het WFZ in de cure en care. Daarnaast stond de vraag centraal welke mogelijkheden er zijn om de financiële en politiek-bestuurlijke risico’s voor het Rijk te minimaliseren. In het door Deloitte opgestelde rapport worden deze vragen beantwoord vanuit de thema’s markt, risicobeleid en governance.

Markt

Deloitte concludeert ten aanzien van de markt dat de risico’s voor langlopende financieringen in de zorgsector sinds 2006 zijn toegenomen door wijzigingen in het Nederlandse zorgstelsel. Zonder borging van het WFZ neemt het volume van het financieringsaanbod in de zorg af en worden zorginstellingen geconfronteerd met hogere rentelasten. Door de langlopende garanties en langdurige zekerheid zorgt het WFZ voor een daling van de financieringslasten voor zorginstellingen en houden zorginstellingen leencapaciteit over voor ongeborgde leningen.

Risicobeleid

De zekerheidsstructuur van het WFZ bestaat uit 3 lagen: het risicovermogen, de obligoregeling (onderlinge borg deelnemers) en de achterborg van het Rijk. Het financiële risico van het Rijk wordt door deze structuur beperkt. Het WFZ hanteert een selectief toelatings- en borgingsbeleid en er is veel aandacht voor het risicobeheer van de portefeuille van geborgde leningen. Gebleken is dat de achterborg van het Rijk van doorslaggevende betekenis is voor de creditrating van het WFZ en de risicoafweging van de banken.

Governance

De governance van het WFZ voldoet aan het uitgangspunt van de Nederlandse corporate governance code dat belanghebbenden vertrouwen kunnen hebben dat hun belangen worden behartigd. Daarbij is er sprake van integer en transparant handelen van het bestuur, alsmede het toezicht hierop. Er wordt adequaat invulling gegeven aan de eisen die door de governance gesteld worden. Statuten, reglementen en overeenkomsten worden nageleefd.

Eindconclusie

De eindconclusie van het onderzoek is dat het WFZ en de achterborgspositie van het Rijk meerwaarde bieden in de cure en care. Er is een additioneel aanbod van financiering met lange looptijden en met een lagere rente dan zonder borging. De relatief lagere rente- en aflossingsverplichtingen bij geborgde leningen dragen er aan bij dat een zorginstelling leencapaciteit overhoudt voor ongeborgde leningen.

Ten aanzien van de bekeken alternatieven en mogelijkheden om het risico van het Rijk te beperken, luidt de conclusie dat deze alternatieven minder effectief zijn of niet leiden tot het beperken van het risico van het Rijk.

Chantal Kolk, kandidaat-notaris KienhuisHoving N.V. te Enschede, Branchegroep Gezondheidszorg.