KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Duits quotum voor vrouwen in raden van commissarissen

In Duitsland is onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat een wettelijk quotum bevat voor een vast aantal toezichthouders van elk geslacht in leidinggevende posities. In de regel zal het zo zijn dat vrouwen nu ondervertegenwoordigd zijn. Dit blog beschrijft de hoofdlijnen hiervan en vergelijkt dit met de bestaande Nederlandse regeling.

De gelijke behandelingswet beoogt vrouwen en mannen te verzekeren van een meer gelijke deelname aan leidinggevende posities binnen het bestuur en het bedrijfsleven. De Duitse wetgever geeft dit vorm door middel van het stellen van een quotum.

Drie zuilenstructuur.

Het wetsontwerp is op drie zuilen gebaseerd.

Beursgenoteerde en volledig medezeggenschapsplichtige ondernemingen

1)  Beursgenoteerde en volledig medezeggenschapsplichtige ondernemingen zullen zich strak aan het quotum dienen te houden.

  • Voor alle posten in toezichthoudende organen wordt vanaf 2016 een quotum van 30% gehanteerd voor het ondervertegenwoordigde geslacht.
  • Wordt dit quotum niet nageleefd ten aanzien van de te vervullen positie, dan blijft de voorziene stoel leeg voor het niet vertegenwoordigde geslacht. Als toch een commissaris van het andere geslacht aangenomen wordt, geldt hieromtrent nietigheid en kunnen besluiten niet rechtsgeldig genomen worden. De vacature blijft aldus open. Dit kan grote gevolgen hebben voor aldus foutief genomen besluiten.
  • Ongeveer 100 ondernemingen worden door deze regeling ‘getroffen’.

Onder volledig inspraakplichtige/medezeggenschapsplichtige ondernemingen worden die ondernemingen verstaan die onder artikel 1 van het Mitbestimmungsgesetz (te vergelijken met de Nederlandse wet op de ondernemingsraden) vallen.

Deze ondernemingen hebben 2000 werknemers of meer. Ook vloeit uit deze wet de verplichting voort een raad van toezicht in te stellen, voor zover andere wet of regelgeving daar niet in voorzien heeft.

Ondernemingen die ofwel beursgenoteerd ofwel inspraakplichtig zijn

2) Ondernemingen die ofwel beursgenoteerd zijn ofwel inspraakplichtig, moeten vanaf medio 2015 (flexibele) vrouwenquota voor het bestuur, het toezichthoudende orgaan en het top- en middenmanagement verordenen en over deze voortgang berichten.

  • Het gaat hier om ongeveer 3.500 ondernemingen.
  • Het betreft hier niet alleen Aktiengesellschaften en Kommanditgesellschaften auf Aktien, maar ook GmbHs, eingetragene Genossenschaften en Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, allen met in de regel meer dan 500 werknemers.

In een minimumdoelstelling is niet voorzien. De ondernemingen kunnen die zelf stellen en zich naar deze structuur richten.

Publieke sector

3) Ook wordt voor de publieke sector zullen gelijke regels gelden.

 Aard van de Duitse quotumregeling.

De regeling zal vanaf 1 januari 2016 van kracht zijn en zal gelden voor dan nieuw te bezetten posten. Verkiezingsprocessen van toezichthoudende organen vanaf die datum zullen onderhevig zijn aan de quotumregeling.

 Nederlandse regelgeving.

In Nederland bestuur reeds een vergelijkbare regeling. Sinds 1 januari 2013 moet bij “grote”ondernemingen (Nederlandse Naamloze en Besloten vennootschappen) ten minste 30% van elk geslacht vertegenwoordigd zijn in het bestuur en de raad van commissarissen.

Een rechtspersoon wordt als “groot” beschouwd indien aan ten minste twee van de volgende eisen wordt voldaan:

-          de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt meer dan € 17.500.000;

-          de netto omzet over het boekjaar bedraagt meer dan € 35.000.000;

-          het gemiddelde aantal werknemers bedraagt ten minste 250.

 Beperkte aard van de Nederlandse regeling.

De Nederlandse regeling is een zogenoemde ingroei- en uitgroeiregeling: de streefcijfers zijn pas van toepassing als de vennootschap twee opeenvolgende balansdata als “groot” te kwalificeren is en zij hoeft zich niet meer aan de regels te houden op het moment dat zij op twee opeenvolgende balansdata niet meer aan twee van de criteria voldoet.

 In Nederland is er geen sanctionering. Indien de bovenstaande quota niet worden behaald, dan dient in de jaarrekening uitgelegd te worden waarom deze quota niet worden gehaald, wat ondernomen is om mogelijk tot een evenwichtige verdeling te komen en hoe gestreefd wordt dit quotum spoedig wel te behalen.

Tijdelijke regeling in Nederland

De Nederlandse regeling is tijdelijk van aard en vervalt op 1 januari 2016, tenzij wordt besloten tot verlenging door het zittende kabinet. Wellicht lijkt de Duitse regeling tot nieuwe inzichten bij de Nederlandse wetgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs van Rozen of Arjen Westerdijk.

Van dit blog is ook een Duitstalige versie verschenen.