De tuchtrechtelijke rol en positie van de regiebehandelaar

Met de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg d.d. 29 januari 2021 is het begrip ‘regiebehandelaar’ als vervanging van het begrip ‘hoofdbehandelaar’ geïntroduceerd. Het zijn van de regiebehandelaar is een hoedanigheid, die tuchtrechtelijk kan worden getoetst. De tuchtrechter verwacht ook dat aan die hoedanigheid invulling wordt gegeven en dat de regiebehandelaar zich verantwoord voor de taken, die onder meer in de rechtspraak staan weergegeven.

Jurisprudentie – tuchtuitspraak

Een recentelijk voorbeeld waarbij de regiebehandelaar centraal stond, is de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle d.d. 17 augustus 2022.

Er is een tuchtklacht ingediend tegen een chirurg. Kort samengevat gaat het om het volgende. Klaagster is met een gebroken ruggenwervel opgenomen geweest in het ziekenhuis waar de chirurg werkt. Na een paar dagen opname en conservatief beleid bleek dat er toch een operatie nodig was vanwege een complicatie. De chirurg was tot aan de operatie regiebehandelaar van klaagster. Klaagster verwijt de chirurg vervolgens (onder andere), dat hij in diverse opzichten tekort is geschoten tijdens de opname jegens klaagster, waardoor het onnodig lang heeft geduurd voordat de complicatie – met alle gevolgen van dien – werd ontdekt. Zo was er volgens klaagster geen sprake van een zogenoemd informed consent (geïnformeerde toestemming) ten aanzien van het conservatieve beleid en was de verslaglegging in het medisch dossier van klaagster onvolledig en gebrekkig. Omdat de chirurg als regiebehandelaar (en supervisor, op grond van de binnen het ziekenhuis gehanteerde regels) kan worden aangemerkt, worden deze twee verwijten door het Regionaal Tuchtcollege gegrond verklaard. Het bereiken van informed consent is een wezenlijk recht van de patiënt, zo oordeelt het college. De overige verwijten zijn ongegrond. Dit leidt tot een waarschuwing voor de chirurg.

Het Centraal Tuchtcollege heeft in de uitspraak van 29 januari 2021 namelijk onder meer geoordeeld (in r.o. 4.10), dat de regiebehandelaar in ieder geval toeziet op:

  • "de continuïteit en de samenhang van de zorgverlening aan de patiënt wordt bewaakt en dat waar nodig een aanpassing van de gezamenlijke behandeling in gang wordt gezet;
  • er een adequate informatie-uitwisseling en voldoende overleg is tussen de bij de behandeling van de patiënt betrokken zorgverleners;
  • er één aanspreekpunt voor de patiënt en diens naaste betrekking(en) is voor het tijdig beantwoorden van vragen over de behandeling.

Ter nadere toelichting overweegt het Centraal Tuchtcollege dat de regiebehandelaar niet zelf het aanspreekpunt hoeft te zijn. Het aanspreekpunt hoeft voorts niet zelf alle vragen van de patiënt en diens naaste betrekkingen te kunnen beantwoorden, maar moet wel de weg naar de antwoorden weten te vinden.”

Het is van belang om binnen een zorgorganisatie goede afspraken over het regiebehandelaarschap te maken en vast te leggen. Vooraf duidelijkheid scheppen bij de patiënt en de betrokken zorgverleners kan problemen achteraf bij de tuchtrechter voorkomen.