De nieuwe Werkwijzer Poortwachter: wat is nieuw?

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, dient de werkgever in beginsel gedurende twee jaren het loon van deze werknemer door te betalen (70% van het bruto-maandloon, dan wel het bovenwettelijke deel) en zorg te dragen voor de re-integratie. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte gaat daarom vergezeld van re-integratieplichten voor zowel de werkgever als werknemer. Maar welke verplichtingen zijn dit? En wat zijn de gevolgen als werknemer ziek blijft?

Indien de zieke werknemer, ondanks deze re-integratieverplichtingen, niet het werk (volledig) hervat, volgt na twee jaren van ziekte een WIA-beoordeling. Het UWV toetst dan de re-integratie-inspanningen van de werkgever aan de verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving. Blijkt na deze beoordeling dat de werkgever de re-integratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen, dan kan het UWV aan de werkgever een sanctie opleggen.

Om werkgevers en de door hen ingeschakelde deskundigen inzicht te geven in de wijze waarop re-integratieverslagen door het UWV worden getoetst, is door het UWV de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. Deze Werkwijzer heeft te gelden als een instructiedocument voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen ten behoeve van de beoordeling van re-integratieverslagen. In mei 2020 is de Werkwijzer Poortwachter door het UWV geactualiseerd. In dit nieuwsbericht bieden wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Werkwijzer Poortwachter: achtergrond

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. De regels die hierbij gelden zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Wet verbetering poortwachter, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Uit de wettelijke bepalingen volgt voor de werkgever de plicht om passende arbeid aan te bieden en voor de werknemer de plicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Daarnaast moet er worden voldaan aan de Arbowetgeving.

In de Werkwijzer Poortwachter wordt aangegeven wat van partijen in de praktijk in redelijkheid wordt verwacht in de eerste twee ziektejaren. Het doel is immers om bij ziekte te voorzien in een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak, waardoor het functioneren van de werknemer in de arbeid zo snel en volledig mogelijk wordt hersteld en langdurig verzuim en instroom in de WIA wordt voorkomen. Werkgever en werknemer hebben daarom in de eerste twee ziektejaren de primaire verantwoordelijkheid van verzuimbegeleiding en re-integratie. De werkgever is verplicht zich daarbij  te laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van gebruikers van de Werkwijzer, besloot het UWV het document te verduidelijken en aan te vullen. Het is goed om te weten dat er strikt genomen inhoudelijk gezien geen directe wijzigingen zijn beoogd. Toch zijn bepaalde aanvulling wel degelijk te lezen als aanscherpingen van de tot dan toe geldende instructies vanuit het UWV.

Verder geeft het UWV in de herziene Werkwijzer Poortwachter een specifieke uitwerking van de beoordelingstoets die zijn doen aan het einde van de wachttijd. Het doel van een re-integratietraject is een bevredigend resultaat. Dat wil zeggen een structurele werkhervatting die zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer.

Wijzigingen in de Werkwijzer Poortwachter

Naast actualisering van de vorige werkwijzer, voorziet de nieuwe werkwijze in meer handvatten bij de inzet van het tweede spoor en nadere uitleg over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. Verder bestaat de belangrijkste aanpassing in de nieuwe Werkwijzer eruit dat de werkgever en de door hem ingeschakelde deskundigen enige tijd respijt wordt gegund om een weloverwogen reactie te kunnen geven op een verzoek in verband met de vaststelling van een deugdelijke grond voor het al dan niet voldoen aan een bevredigend re-integratieresultaat.

Conclusie

Hoewel de Werkwijzer Poortwachter inhoudelijk niet veel lijkt te zijn aangepast, heeft het UWV wel een verduidelijking en een verscherping van de re-integratieregels kenbaar gemaakt. Wilt u de gehele nieuwe Werkwijzer Poortwachter lezen dan kan dat via deze link

Alles overziend blijft het UWV nog altijd uitgaan van de navolgende toets van het re-integratieverslag:

  1. Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?
  2. Zo nee, zijn de re-integratie-inspanningen voldoende?
  3. Zo nee, is daar een deugdelijke grond voor?
  4. Zo nee, is het mogelijk om de tekortkomingen te herstellen?

 

Al met al kan gesteld worden dat de re-integratie-verplichtingen streng worden getoetst door het UWV. Raadzaam is de Werkwijzer Poortwachter nauwgezet te volgen. Heeft u vragen over zieke werknemers, het re-integratietraject of de beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van de sectie arbeidsrecht van KienhuisHoving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse van der Woude