De digitale oprichting van een BV: het komt eraan!

Geplaatst op 5 augustus 2022 09:24 door Onur Çolak
Geschatte leestijd: 2 minuten

Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig digitaal een BV op te richten. De Nederlandse wetgeving is echter nog niet zover: het wetsvoorstel is thans in behandeling bij de Tweede Kamer. Wat zou de invoering van de wet betekenen?

In deze blog bespreek ik de belangrijkste aandachtspunten bij de digitale oprichting van de BV.

Wie kunnen gebruikmaken van de digitale oprichting van de BV?

De mogelijkheid tot het digitaal oprichten van de BV is beperkt tot onderdanen van de Europese Unie.

Welke taal wordt gebruikt voor de digitale akte van oprichting?

Bij de digitale oprichting van de BV kan gebruik worden gemaakt van een modelakte van oprichting die door het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt aangewezen en welk model met dezelfde waarborgen is omkleed als de ‘offline’ papieren notariële akte. Deze digitale modelakte is óók in het Engels beschikbaar. In het Wetsvoorstel is het mogelijk gemaakt om de daadwerkelijke akte van oprichting bij de digitale oprichting van de BV – in tegenstelling tot de ‘normale, offline’ oprichting van een B.V. - in het Engels te verlijden. Aandachtspunt daarbij is dat een latere akte van statutenwijziging wél in het Nederlands moet worden opgesteld.

Verklaring bestuursverbod

Bij de digitale oprichting van de BV dienen de beoogde bestuurders zelf te verklaren of aan hen een bestuursverbod is opgelegd in een andere lidstaat. Dit geldt even zozeer voor beoogde commissarissen. Een persoon voor wie een dergelijke buitenlandse bestuursverbod geldt, kan niet tot bestuurder van de op te richten BV worden benoemd. De vraag is of de praktijk hierbij gediend is. De notaris dient via het systeem van gekoppelde handelsregisters binnen de Europese Unie na te gaan of in een andere lidstaat aan de beoogd bestuurder een bestuursverbod is opgelegd en op welke gronden. Het resultaat van dit onderzoek geeft een indicatie of de verklaring van de beoogde bestuurders naar waarheid is afgelegd.

Digitale oprichting van de BV alleen mogelijk bij storting van de aandelen in geld

De hoofdregel bij een ‘offline’ oprichting is dat storting op aandelen in geld geschiedt, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. De digitale oprichting van de BV is slechts mogelijk indien de storting op aandelen in geld plaatsvindt. Hiermee wil de wetgever de digitale oprichting in eerste instantie beperken tot eenvoudige situaties. Als dit goed blijkt te werken, is een uitbreiding naar inbreng in nature denkbaar.

Identificatie, digitale handtekening en passeren akte

De identificatie van de oprichters is een belangrijk aspect dat aandacht verdient bij de digitale oprichting van de BV. In het Wetsvoorstel is bepaald dat oprichters zich dienen te identificeren met behulp van een digitaal identificatiemiddel met het betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’. Dit maakt onder andere gebruik van ten minste twee authenticatiefactoren, biedt bescherming tegen vervalsing en beschermt de persoon aan wie het toebehoort tegen gebruik door anderen. Het digitale passeerplatform controleer of er sprake is van niveau ‘hoog’: dit kan en hoeft de notaris niet zelf te controleren. Als de cliënt gebruikmaakt van een identificatiemiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau, zal deze persoon geen toegang kunnen krijgen tot het passeerplatform. Mocht de notaris twijfels hebben over de identiteit van de betreffende persoon of personen, dan kan de notaris fysieke identificatie verlangen.

Ook betrouwbare digitale ondertekening van de akte is van belang. De oprichter dient de digitale akte te ondertekenen met een gekwalificeerde digitale handtekening.

Het Wetsvoorstel eist dat de digitale notariële akte moet worden opgesteld in een bij verordening aan te wijzen documentstandaard, die de betrouwbaarheid, de uitleesbaarheid en de beschikbaarheid van de inhoud waarborgt en voldoet aan de meest recente nationale of internationale standaarden. Hiervoor wordt PDF/A-2 of hoger met conformiteitsniveau a of u voorgeschreven.

Slot

Een van de grootste verschillen tussen de huidige praktijk en de beoogde digitale oprichting van de BV, is dat de papieren notariële akte straks kan worden vervangen door een digitale notariële akte.

De belangrijkste aandachtpunten uit deze blog met betrekking tot de digitale oprichting van de BV zijn: 

  • enkel onderdanen van de EU kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid tot de digitale oprichting;
  • de akte van oprichting kan in het Engels worden verleden;
  • de regeling omtrent bestuursverboden is ook van toepassing verklaard op beoogd commissarissen;
  • de digitale oprichting is enkel mogelijk indien de storting op aandelen in geld plaatsvindt;
  • de eis van een gekwalificeerde handtekening en de aanwijzing van PDF/A-2 als documentstandaard sluit aan bij een hoog niveau van cybersecurity.

We blijven de ontwikkelingen voor u volgen. Zodra de mogelijkheid tot oprichting van een digitale BV in werking treedt, zullen wij u in ieder geval weer berichten!

Mocht u vragen hebben, neem dat gerust contact op met Onur Çolak.