KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

De bouwrechter gaat van start!

Vanaf 1 januari 2019 is de rechtbank Noord-Holland een pilot gestart met een nieuw soort rechter: de bouwrechter. Deze rechter richt zich specifiek op bouwgeschillen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel patstellingen in het bouwproces te voorkomen of te doorbreken. In deze bijdrage zal kort ingegaan worden op de vraag wanneer de bouwrechter ingeschakeld kan worden, hoe de procedure verloopt en wat de kosten zijn.

Bevoegdheid

Partijen kunnen zich tot de bouwrechter wenden wanneer zij een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht hebben gesloten. De bouwrechter is alleen toegankelijk indien de opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bouwrechter kan dus niet ingeschakeld worden indien de opdrachtgever een (professioneel) bouwbedrijf is. Tot slot zal de rechtbank Noord-Holland bevoegd moeten zijn, aangezien op dit moment alleen deze rechtbank een bouwrechter kent.

Procedure

De procedure bij de bouwrechter betreft een dagvaardingsprocedure in kort geding. Ondanks het feit dat de bouwrechter een specifieke rechter is, moet voldaan zijn alle voorwaarden voor een kort geding. Na het uitbrengen van de dagvaarding, krijgt de wederpartij twee weken de tijd om schriftelijk te reageren.

Binnen vier weken na het uitbrengen van de dagvaarding, vindt in beginsel de behandeling plaats op de bouwplaats zelf, tenzij de wederpartij niet reageert of de bouwrechter van oordeel is dat het geschil zich niet leent voor deze procedure. Een voorbeeld daarvan is als de zaak te complex is om een mondeling deskundigenbericht af te geven (zie hierna). In dat geval kan de eisende partij een ‘gewoon’ kort geding aanhangig maken, zij het dat als de bouwrechter oordeelt dat geen sprake is van een spoedeisend belang, de eisende partij het risico loopt dat de vorderingen in een ‘gewoon’ kort geding worden afgewezen.

De bouwrechter wordt bijgestaan door een door de rechtbank ingeschakelde deskundige, die ter plaatse een mondeling deskundigenbericht uitbrengt. De insteek van deze procedure is om partijen tot een minnelijke schikking te bewegen. Lukt dat niet, dan brengt de deskundige een beknopt schriftelijk deskundigenbericht uit en volgt een schriftelijk kort geding vonnis.

Kosten

De kosten van een procedure bij de bouwrechter zijn gelijk aan de kosten van een ‘gewoon’ kort geding, vermeerderd met de kosten van de deskundige. Hiervoor geldt een vast bedrag van € 1.452,- waarvan gedurende de pilot € 600,- voor rekening komt van partijen. Deze kosten worden in eerste instantie in rekening gebracht bij de eisende partij. Uitgangspunt is echter dat partijen de kosten verdelen, tenzij de zaak niet eindigt in een schikking en één van partijen in het ongelijk wordt gesteld. In dat geval kan de rechter de kosten geheel ten laste van die partij brengen.

Voor meer informatie over de bouwrechter kunt u contact opnemen met Laurens Vermeulen.