KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Cloudprovider in toekomst gedwongen tot afgifte administratie failliete klanten. Wie betaalt dat?

Geplaatst op 7 april 2014 14:50

Bent u een aanbieder van clouddiensten?

Dan is het volgende mogelijk relevant voor u: cloudproviders kunnen in de toekomst verplicht worden om van een failliete klant de administratie, die bij die providers in de cloud is opgeslagen en die zij dus feitelijk onder zich houden, af te geven aan de curator. Dit volgt uit het Voorontwerp ‘Wet versterking positie curator’. Wie wordt met de kosten opgezadeld?

De faillissementscurator draagt zorg voor het beheer en de vereffening van een failliete boedel ten bate van gezamenlijke schuldeisers. Afgezien van de omstandigheid dat de failliete partij aan de curator informatie moet verstrekken, doet de curator onderzoek naar de administratie van de failliete partij.

Ter versterking van de positie van de curator worden in het Voorontwerp ‘Wet versterking positie curator’ een aantal inlichtingen- en medewerkingsplichten van (de bestuurder van) de failliete partij en aan de failliet gelieerde partijen, zoals de echtgenoot van de failliet, uitgebreid en verduidelijkt. Met het voorontwerp wil minister Opstelten de curator een taak geven bij de opsporing en signalering van (faillissements)fraude.

Nieuw is de verplichting voor derden die de administratie van een failliete partij onder zich hebben, zoals cloudproviders. Zij moeten straks, wanneer de curator daarom verzoekt, de administratie van de failliete partij aan de curator overhandigen. En wel op zodanige wijze dat de administratie eenvoudig leesbaar is. Dit betekent de facto dat cloudproviders de administratie van derden met inbegrip van de hard- en software en eventuele wachtwoorden voor digitale accounts en encryptiesleutels ter beschikking moeten stellen.

Over de kosten zegt de Memorie van Toelichting bij het voorontwerp het volgende:

“Omdat het hier om commercieel actieve derden gaat, mogen zij daarvoor van de curator een redelijke vergoeding vragen. Biedt de boedel daarvoor geen of onvoldoende middelen, dan geldt de afgifteplicht jegens de curator uiteraard ook. De daarmee eventueel gemoeide – en naar huidig inzicht doorgaans beperkte - kosten kunnen worden verdisconteerd in de tarieven die de betrokken derden voor hun reguliere dienstverlening in rekening brengen.”

Hieruit volgt dat de cloudprovider de kosten die met de verstrekking gepaard gaan, kan verhalen op de curator, voor zover het actief van de failliete boedel toereikend is om deze kosten te voldoen. Echter, wanneer dit niet het geval is – wat regelmatig voorkomt –, zal de cloudprovider mogelijk extra kosten voor zijn kiezen krijgen. 

Op zich mooi nieuws voor curatoren. Zodra het voorontwerp wet wordt lijkt een eind te komen aan de strijd die curatoren moeten leveren om überhaupt toegang te verkrijgen tot de administratie van een failliet indien deze gebruik maakt van clouddiensten. Dit was een jaar geleden nog het geval in de kwestie Retera/Vict die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch. Het hof heeft op 26 maart 2013 beslist dat het niet vanzelfsprekend is dat de curator zomaar kosteloos toegang krijgt tot de administratie van de failliet als deze door een derde wordt beheerd. Er moet rekening worden gehouden met de kosten die de derde maakt, wanneer deze de administratie beschikbaar wil stellen, aldus het hof. Met het nieuwe voorontwerp lijkt het erop dat de wetgever daar anders over denkt.

De vraag is nu wie de rekening gepresenteerd gaat krijgen? Gaan de cloudproviders bij een faillissement van hun klant extra betalen of  zullen de kosten aan andere klanten doorbelast worden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten van de praktijkgroep Intellectuele Eigendom, ICT-recht & Privacy.