KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Check WIA / WGA beslissingen ook als je eigenrisicodrager bent

Geplaatst op 29 september 2015 16:03

Vanaf 1 januari 2017 kijkt de Belastingdienst voor de vaststelling van de WGA premie voor publiek verzekerde (middel)grote werkgevers ook naar de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap. Alle (middel)grote werkgevers, ook de eigenrisicodragers, zouden WIA / WGA beslissingen op juistheid moeten laten checken; het succesvol aanvechten van een WIA / WGA beslissing nu, kan een eventuele switch van 'privaat naar publiek' in de toekomst financieel interessant maken.

Maatregel ongewenst strategisch overstappen WGA

Op 21 september jl. liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer weten een maatregel te treffen om te voorkomen dat eigenrisicodragers voor de WGA alleen voor het jaar 2016 overstappen naar UWV, dus als strategische keuze, om zo een aanzienlijke financiële lastenverlaging voor zichzelf te bewerkstelligen. Deze mogelijkheid is ontstaan als gevolg van de eerder aangekondigde wijzigingen in de premiesystematiek van de WGA per 1 januari 2017. Kort gezegd houdt de maatregel van de minister in dat eigenrisicodragers voor de WGA die na 1 juli 2015 besluiten om terug te keren naar UWV minimaal drie jaar bij UWV moeten blijven vóórdat ze weer eigenrisicodrager kunnen worden.

Achtergrond: hybride financiering WGA

Voor een goed begrip van deze materie is inzicht in de financiering van de WGA-lasten onontbeerlijk. De WGA kent een hybride financiering. Tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, kunnen werkgevers door middel van een verzoek aan de Belastingdienst eigenrisicodrager worden waarvoor zij zich dan in de regel privaat verzekeren. Werkgevers die al eigenrisicodrager zijn, kunnen de inspecteur vragen het eigenrisicodragerschap op die momenten te beëindigen en terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

Het evenwicht op de hybride markt is volgens de minister onder druk komen te staan als gevolg van het toenemende verschil tussen publieke en private premies. Dit verschil wordt veroorzaakt door de huidige financieringssystematiek.

Nu is het nog zo dat een eigenrisicodrager die besluit terug te keren naar UWV over het algemeen kan rekenen op een aanzienlijke premieverlaging. De Belastingdienst kijkt voor de berekening van de hoogte van de premie twee jaar terug maar neemt de WGA-lasten tijdens het eigenrisicodragerschap hierin niet mee. Met andere woorden: na een periode van eigenrisicodragerschap begint de werkgever als het ware met een schone lei. Dit is op zich ook wel logisch omdat deze zogenaamde staartlasten – de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen – vaak achterblijven bij de verzekeraar.

Bij een overstap van publiek naar privaat werkt dit anders: de werkgever blijft dan verantwoordelijk voor de financiering van de staartlasten die zijn ontstaan tijdens de publieke verzekering.

Wijzigingen premiesystematiek WGA

De minister vindt de huidige regels belemmerend voor een goed functioneren van de WGA markt en heeft eerder dit jaar al aangekondigd de huidige regelgeving te wijzigen in die zin dat zowel de wijze van premiestelling na terugkeer naar UWV wordt aangepast als de financieringswijze van staartlasten die ontstaan als een werkgever eigenrisicodrager wordt. Dit betekent concreet het volgende:

1. De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisicodragen terugkeren naar UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dat wil zeggen de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij UWV én tijdens eigenrisicodragerschap;

2. De financieringswijze van de staartlasten van (middel)grote werkgever die na een periode van publieke verzekering voor het WGA-risico kiezen voor eigenrisicodragerschap WGA wordt aangepast. De afbakening van het eigenrisico wordt zo vorm gegeven dat hier geen staartlasten van werkgevers (ongeacht hun grootte) meer onder vallen.

Overgangssituatie wijziging premiesystematiek WGA

De minister heeft een zogenaamde overgangsituatie voorgesteld. De nieuwe wijze van premiestelling en afbakening van het eigenrisicodragerschap (zonder staartlasten) zal met ingang van 1 januari 2017 gelden voor alle werkgevers die na 1 juli 2015 terugkeren naar de publieke verzekering, respectievelijk eigenrisicodrager worden. Voor werkgevers die al bij UWV zijn verzekerd respectievelijk eigenrisicodrager zijn op 1 juli 2015 of eerder verandert er niets.

Dit betekent dus dat een eigenrisicodrager die alleen voor het jaar 2016 terugkeert naar UWV zowel van de huidige regels profiteert – een lage premie omdat de historische WGA-lasten tijdens eigenrisicodragerschap niet worden meegenomen voor de vaststelling van de premie voor 2016 – als de nieuwe regels: per 1 januari 2017 kan hij terugswitchen naar eigenrisicodrager met achterlating van de publieke staartlasten.

Maatregel ongewenst strategisch overstappen WGA

De minister heeft daarom als maatregel voorgesteld om eigenrisicodragers die overstappen naar UWV te verplichten minimaal drie jaar publiek bij UWV verzekerd te blijven. Hoewel werkgevers op deze manier nog steeds profiteren van de mogelijk aanzienlijk lagere premie over het jaar 2016 dienen ze zich wel voor minimaal 3 jaar aan het publieke bestel te committeren.

Laat WIA / WGA beslissingen van UWV toetsen

De premiesystematiek WGA is complex. Eén ding is wel duidelijk: het blijft van groot belang om WIA / WGA beslissingen van UWV kritisch, dat wil zeggen: juridisch en medisch, te laten toetsen. Door de aangekondigde wijzigingen geldt dit ook voor de eigenrisicodrager omdat bij een eventuele terugkeer van de werkgever naar UWV alle historische WGA-lasten tijdens het eigenrisicodragerschap worden meegenomen. Helaas is het geen uitzondering dat UWV een (ex-)werknemer ten onrechte gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaart en een WGA uitkering toekent bijvoorbeeld omdat de werknemer in kwestie in aanmerking zou moeten komen voor een IVA-uitkering. Aangezien werkgevers alleen voor WGA-uitkeringen financieel verantwoordelijk kunnen zijn, is toetsing van WIA / WGA beslissingen vanuit financieel optiek dus erg belangrijk.

Graag helpen wij u om WIA / WGA beslissingen te toetsen. Wij voeren deze toets uit in samenwerking met geregistreerde verzekeringsartsen om de WIA / WGA beslissing in één keer volledig te toetsen.