“Categorisch” weigeren verhuur?

In een appartementencomplex doet zich een vraag over verhuur van een appartement voor. Volgens het splitsingsreglement is voor verhuur de schriftelijke toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) vereist. Dit bestuur heeft toestemming geweigerd met als reden dat sinds een aantal jaren de meeste VvE-leden geen enkele verhuur wensen. Het gaat in casu ook om ‘beleid’ naast de concrete vraag voor verhuur.

De voorzieningenrechter heeft in een kortgedingprocedure geoordeeld dat het in hoge mate aannemelijk is dat de kantonrechter in een bodemprocedure zal oordelen dat het besluit van de VvE nietig is.  

Het besluit is in strijd met het splitsingsreglement. Het splitsingsreglement biedt immers niet de mogelijkheid om verhuur “categorisch” te weigeren. Het zou hier gaan om een algemene gedragslijn.

Het uitgangspunt dat de betreffende regeling in het splitsingsreglement een inperking is op het vrije genot van eigendom en daarom restrictief/terughoudend moet worden uitgelegd, zal leidend zijn voor de kantonrechter.

In het splitsingsreglement zijn drie limitatieve weigeringsgronden opgenomen. De mogelijk  toepasselijke weigeringsgrond “indien van de overige bewoners naar billijkheid niet mag worden verlangd dat zij de betrokkenen in hun midden opnemen” verlangt een concrete motivering. Deze motivering moet zien op het te verwachten gedrag van de voorgedragen huurder. Deze uitzondering kan niet worden gebruikt als grondslag voor een algemene gedragslijn om verhuur niet toe te staan. De VvE heeft niets aangevoerd dat grond zou kunnen zijn voor de aanname dat de huurder wat dit laatste betreft onder de maat zou zijn.

De VvE lijkt een loopje met de regels te nemen. Tijdens de mondelinge behandeling werd de VvE dit voorgehouden, toch is zij niet van zins om die gedragslijn bij te stellen. Dat is voldoende reden om te verwachten dat ook de kantonrechter met de weigering korte metten zal maken, aldus de voorzieningenrechter.

Rechtbank Noord-Holland 22 augustus 2022, nr C/15/330385

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Schut.