KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Bouwbesluit 2012: rechtens verkregen niveau

In een uitspraak van 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4156) gaat de Afdeling in op het rechtens verkregen niveau zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot een toegangsdeur van een appartementencomplex.

De casus

Appellant heeft in 2003 aan de achterzijde van zijn woning een aanbouw gerealiseerd. Partij x heeft in 2011 aan de achterzijde van zijn woning tegen de aanbouw aan de woning van appellant eveneens een aanbouw gerealiseerd. Niet in geschil is dat de bouw van deze aanbouw vergunningvrij is. Appellant stelt overlast door trillingen en geluid te ondervinden door het gebruik van de aanbouw op het perceel en heeft het college verzocht handhavend op te treden. In dit verzoek heeft hij verwezen naar de artikelen 3.15 en 3.16 van het Bouwbesluit 2012 en de artikelen 3.18 en 3.19 van het Bouwbesluit 2003.

Het college heeft geweigerd handhavend op te treden tegen de aanbouw. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het, hoewel sprake was van overtreding van het Bouwbesluit 2003, niet langer bevoegd is om handhavend op te treden, omdat geen sprake is van een overtreding van het Bouwbesluit 2012.

Rechtens verkregen niveau

Voor het bepalen van het rechtens verkregen niveau, zoals bedoeld in artikel 1.1, lid 1, van het Bouwbesluit 2012, dient te worden gekeken naar de technische voorschriften en de vergunning die op de oorspronkelijke oprichting van het bouwwerk en op eventuele latere verbouwing(en) daarvan van toepassing waren, zo oordeelt de Afdeling onder verwijzing naar ABRvS 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3249.

Ingevolge artikel 4.29 juncto artikel 1.12 van het Bouwbesluit 2012 zijn op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk de artikelen 4.22 tot en met 4.28 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Vast staat dat er in dit geval sprake is van het veranderen van een bouwwerk (zoals bedoeld in artikel 4.29 van het Bouwbesluit 2012) en daaruit volgt dat het rechtens verkregen niveau geldt.

Bij besluit van 2 mei 2000 is een bouwvergunning verleend voor het appartementencomplex. Op dat moment gold het Bouwbesluit 1992. Ingevolge artikel 41 diende een toegang van, voor zover van belang, een woongebouw, met het oog op de toegankelijkheid, een vrije doorgang te hebben met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,1 m boven die breedte.

Niet in geschil is dat de toegangsdeur tot het appartementencomplex een vergunde hoogte had van 2,36 m. Dit betekent dat voor het rechtens verkregen niveau, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, van het Bouwbesluit 2012, in dit geval maatgevend is de hoogte zoals die in de vergunning is opgenomen.

Omdat deze hoogte hoger is dan de minimale hoogte die voor nieuwbouw in artikel 4.22 juncto tabel 4.21 van het Bouwbesluit 2012 is voorgeschreven, namelijk 2,30 m, geldt voor de hoogte het nieuwbouwniveau als rechtens verkregen niveau (Stb. 2011, 416, blz. 141).

Omdat de hoogte van de deur in het betreffende bouwplan 2,18 m is, is er derhalve sprake van strijd met artikel 4:29 van het Bouwbesluit 2012.

Conclusie

Het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd. Het is aan het college om in het nieuw te nemen besluit te onderzoeken wat in dit geval onder het rechtens verkregen niveau, als bedoeld in artikel 3.18 van het Bouwbesluit 2012, moet worden verstaan en in dat kader te onderzoeken welk niveau is vergund bij de oprichting van de woning en welke regelgeving gold ten tijde van eventuele relevante verbouwingen van de woning, en te beoordelen of sprake is van overschrijding van het rechtens verkregen niveau (r.o. 7.).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Mil