KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Bent u klaar voor de veranderingen in het arbeidsrecht?

Geplaatst op 6 maart 2014 09:33

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de op handen zijnde hervormingen in het arbeidsrecht. Oftewel, het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Inmiddels is het wetsvoorstel (met enkele aanpassingen) aangenomen door de Tweede Kamer en ligt het klaar voor behandeling in de Eerste Kamer. Kortom, het lijkt nog maar een kwestie van tijd voordat het wetsvoorstel werkelijkheid wordt.

De Wet werk en zekerheid bestaat uit verschillende onderdelen:

1. De versterking van de positie van flexwerkers.
Deze 'versterking' vindt plaats ten aanzien van een aantal onderdelen. Ten eerste wordt de ketenregeling aangepast, waardoor de maximale termijn waarbinnen contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Ten tweede wordt het overeenkomen van een proeftijd bij een tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar verboden. Ten derde is het - behoudens uitzonderingen - niet meer mogelijk om een concurrentiebeding overeen te komen bij tijdelijke contracten. Tot slot dient bij afloop van tijdelijke contracten van zes maanden of langer een aanzegtermijn van één maand in acht te worden genomen.

2. De wijziging van het ontslagrecht en de invoering van een transitievergoeding.
Deze wijziging behelst (onder meer) dat er voorgeschreven routes komen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en persoonlijke redenen via respectievelijk het UWV en de kantonrechter. Daarbij komt er (ongeacht de route) een transitievergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of beroep.

3. De aanpassing van de WW.
De belangrijkste wijziging op dit punt is dat de maximale WW duur stapsgewijs wordt  teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Andere wijzigingen op dit punt zijn de aanscherping van het begrip 'passende arbeid' en de invoering van inkomensverrekening.
 
De verschillende onderdelen van de Wet werk en zekerheid kennen verschillende ingangsdata. Zoals het er nu naar uit ziet treden de verschillende onderdelen op de volgende data in werking:

1. Per 1 juli 2014 het onderdeel versterking positie flexwerkers, met uitzondering van de aanpassing van de ketenregeling.
2. Per 1 juli 2015 de aanpassing van de ketenregeling (die dus een jaar is uitgesteld) en het onderdeel wijziging van het ontslagrecht en invoering transitievergoeding. Alsook de aanscherping van het begrip 'passende arbeid' en de invoering van inkomensverrekening in de WW.
3. Per 1 juli 2016 (stapsgewijs) het onderdeel aanpassing van de (maximale duur van de) WW.
 
Kort en goed is duidelijk dat de eerste wijzigingen reeds per 1 juli 2014 in werking treden. Contractuele afspraken, procedures en werkwijzen die nu heel normaal zijn, zullen hierdoor drastisch veranderen of niet meer mogelijk zijn. Het is goed om hier bedacht op te zijn en om uw organisatie en werkwijzen hier tijdig op aan te passen. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.
 
Bij KienhuisHoving staan 18 arbeidsrechtadvocaten en -juristen voor u klaar.