AP en IGJ geven organisaties tijdelijk meer ruimte vanwege Coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op vrijwel elke organisatie. Er is sprake van economische zorgen, verminderde arbeidscapaciteit en nieuwe prioritering. Reden voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om organisaties tijdelijk meer ruimte te bieden om zich te concentreren op de topprioriteit in deze crisis: bestrijding van het virus.

Toezicht en handhaving door de AP

De AP houdt in Nederland toezicht op de naleving van de privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Afgelopen week kondigde de AP op haar website aan dat overheden en bedrijven ruimte krijgen om zich te concentreren op de bestrijding van het virus. Hoewel privacy erg belangrijk is, heeft bestrijding van het virus en het redden van levens topprioriteit, aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Op nummer twee staat volgens hem het voorkomen van grote schade aan de economie en maatschappij. Wolfsen: ‘Daar gaan wij niet bij staan met onze vinger omhoog en de privacywetgeving onder de arm. Nederland zet de schouders eronder en wij werken en denken mee.'

De AP kondigt aan dat – voor wat betreft deadlines voor het aanleveren van informatie aan de AP – de komende tijd per geval zal worden gekeken wat passend is en wat niet. Ook geeft Wolfsen aan ruim baan te geven aan initiatieven om de capaciteit van de zorg op niveau te krijgen. Daarbij benadrukt hij dat het (zakelijk) gebruik van FaceTime en Skype beperkt moet blijven tot uitzonderingsgevallen en dat daarbij zo min mogelijk gevoelige gegevens moeten worden gedeeld. Daarmee lijkt hij onder meer het belang van passende beveiliging van persoonsgegevens (als voorgeschreven in de AVG) te benadrukken.

Deze tijdelijke versoepeling in het beleid van de AP is echter geen excuus voor het overtreden van de toepasselijke privacywetgeving. De AP blijft handhaven. Dat lijkt ook van het grootste belang. De coronacrisis vraagt om daadkrachtig en voortvarend handelen. De grondrechten van burgers mogen daarbij echter niet uit het oog worden verloren.

Toezicht en handhaving door de IGJ

Naast de AP laat ook de IGJ in deze periode de termijnen die normaal in het toezicht gelden in zekere mate los. De IGJ houdt toezicht op zorgaanbieders. De in dat kader gehanteerde termijnen voor verplichtingen en verzoeken voor zorgaanbieders volgen (voornamelijk) uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De IGJ hanteert in diverse gevallen een termijn waarbinnen een zorginstelling, zorgverlener en fabrikant/leverancier van medische producten kan of moet reageren op een vraag, een opmerking of een eis van de IGJ. Voorbeelden hiervan zijn: de verplichting om een calamiteit te melden en daarna een onderzoeksrapportage aan te leveren en de reactie van een zorgaanbieder op een concept-rapport na een bezoek van de IGJ.  

Zorgaanbieders krijgen door de coronacrisis op dit moment standaard uitstel als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen. Het is niet nodig om als zorgaanbieder uitstel aan te vragen, aangezien de IGJ dit uitstel automatisch verleent. Alleen in het geval de IGJ toch een snellere reactie nodig acht, omdat er grote risico’s voor de zorg zijn, krijgt de zorgaanbieder dat rechtstreeks te horen. De IGJ zal als gevolg hiervan voorlopig geen boete opleggen als een zorgaanbieder zich niet aan een termijn kan houden.

De IGJ is daarnaast terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken, om zorgaanbieders geen onnodige lasten te bezorgen. Als inspecteurs een bezoek aan een zorgaanbieder brengen, kondigen zij dat indien mogelijk een dag tevoren aan. De zorgaanbieder kan het in dat geval aangeven als het bezoek door het coronavirus niet uitkomt of anders vorm moet krijgen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de (gevolgen van de coronacrisis voor de) voor u geldende wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy- of gezondheidsrecht?  Neem dan contact op met Ramon Steenbergen (advocaat privacyrecht) of Astrid Kiewiet  (advocaat gezondheidsrecht).

Voor juridische actualiteiten op het gebied van het coronavirus klikt u hier op onze corona-pagina. Dagelijks wordt deze door onze specialisten geüpdatet met nieuwe ontwikkelingen.