Anonimisering van vermogen van de B.V.

Binnenkort wordt het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) daadwerkelijk ingevoerd. Dat betekent dat de namen van uiteindelijk begunstigden (zoals aandeelhouders) van B.V.’s - en andere juridische entiteiten - worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Als gevolg hiervan wordt vrij nauwkeurig inzichtelijk wie eigenaren zijn van een onderneming.

Los van het feit dat het UBO-register fraudegevoelig is en handhaving naar verwachting beperkt effectief zal zijn, wekt het bij menigeen weerstand op. Een B.V. is immers verplicht een jaarrekening te deponeren, waaruit dient te blijken hoe het vermogen van de onderneming is opgebouwd. Overtreedt de B.V. de verplichting tot het openbaar maken van haar vermogen, dan riskeert zij een boete (en kan het bestuur onder omstandigheden in privé aansprakelijk worden gesteld in geval van faillissement).

De openbaarmaking van de namen leidt ertoe dat automatisch bekend wordt welk zakelijk vermogen zij hebben. De privacy van de ondernemer is daarmee in het geding.

Anonimiseringsstructuur

Via een “anonimiseringsstructuur” kan worden bereikt dat deze privacy grotendeels behouden blijft. De link tussen de aandeelhouders en de B.V. wordt zo goed mogelijk verwijderd. Het anonimiseren van vermogen kan op diverse manieren plaatsvinden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in het anonimiseren van vermogen en het anonimiseren van de uiteindelijk begunstigden.

Het anonimiseren van de uiteindelijk begunstigden is, gelet op de definitie van de ‘UBO’, een ingewikkelde zaak geworden. Voor B.V.’s is de UBO namelijk de privé persoon die voor meer dan 25% gerechtigd is tot de B.V. (dan wel degene die de zeggenschap uitoefent!). Binnen ondernemingen met diverse UBO’s (of familieleden) kan hiermee creatief worden omgegaan; echter, bij ondernemingen met één of enkele personen wordt dit moeilijk. Als gevolg hiervan heeft het anonimiseren van vermogen een grote vlucht genomen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een commanditaire vennootschap (CV) te plaatsen tussen de ondernemer en diens personal holding B.V. Het voordeel? De C.V. hoeft geen jaarrekening te deponeren.

Belastingontduiking?

Anonimisering lijkt op het eerste oog wellicht kenmerken te hebben van belastingontduiking of daarmee samenhangende praktijken. Niets is echter minder waar. De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs in de Tweede Kamer aangegeven geen reden te zien waarom een ondernemer niet een dergelijke structuur opzet, gelet op het beschermen van de privacy van de vermogende(n) en zijn (hun) familie. Hij zei wel dat “deze anonimiseringsstructuren niet opgezet (mogen) zijn om minder inkomstenbelasting te betalen, noch om het vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden”. Logisch en ook goed, vind ik.

Het anonimiseren van vermogen vergt wel een bepaalde planning; het vermogen dient door de B.V. tijdig te worden uitgekeerd aan de C.V. en de C.V. zelf dient – fiscaal gezien – aan bepaalde eisen te voldoen.

Graag informeer ik u vrijblijvend over deze en andere mogelijkheden over dit onderwerp. Neem contact op met Frank Röben.

Dit artikel is in 2020 gepubliceerd in ‘Bouwen in het Oosten’.