KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Let op risico dat samenstel overeenkomsten als hoevepacht kwalificeert

15 juni 2018 12:34 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2018 is een samenstel van overeenkomsten met verschillende partijen aangemerkt als hoevepacht. Het ging om gronden ten dienste van een landbouwbedrijf met bedrijfsgebouwen, als één geheel te exploiteren. Ook al was sprake van twee pachters en overeenkomsten, op het complex zijn de bepalingen voor hoevepacht van toepassing.

Hof: redelijke belangenafweging valt uit in voordeel verpachter

4 juni 2018 10:50 door Chantal van Mil
In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt geoordeeld dat de redelijke afweging van de belangen van de verpachters bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de pachter bij verlenging van de overeenkomst, in het voordeel van de verpachters uitvalt. Hierbij speelt onder meer een getekende afstandsverklaring en mogelijke indeplaatsstelling een rol.

Voortgezet gebruik van verkocht landbouwgrond door verkoper: sprake van pacht?

5 april 2018 10:45 door Charlotte Solms
Bij de verkoop van een perceel landbouwgrond is door partijen afgesproken dat de verkoper het gebruik van het perceel tegen een vergoeding mag voortzetten. De verkoper had naast het gebruik van het perceel landbouwgrond ook een fulltime baan in dienstbetrekking. De kernvraag was of er onder deze omstandigheden sprake is van een pachtovereenkomst. De pachtkamer van de rechtbank Limburg heeft ten aanzien hiervan vonnis gewezen op 14 februari 2018.

Splitsing bouwplan in vergunningvrij en vergunningplichtig deel

2 maart 2018 13:05 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) was een aanvraag aan de orde die bestond uit een bouwplan met vergunningvrije en vergunningplichtige delen. In deze uitspraak wordt ingegaan op de mogelijkheden die men bij het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft in relatie tot de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht ten aanzien van vergunningvrij bouwen.

Advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

23 januari 2018 16:22 door Chantal van Mil
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel is vandaag, op 23 januari 2018, bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het advies openbaar geworden is.

Hedwigepolder mag onteigend worden

17 januari 2018 15:38 door Chantal van Mil
Met de uitspraak van 5 januari jl. van de Hoge Raad is het oordeel van de rechtbank Zeeland-West waarin werd bepaald dat de onteigening van de Hedwigepolder doorgang mocht vinden, in stand gelaten. Deze zaak is door de advocaat-generaal omschreven als een “unieke onteigeningszaak”.