KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Wob: precisering jurisprudentie beoordeling intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen

14 februari 2018 15:54 door Chantal van Mil
De Afdeling heeft haar jurisprudentie met betrekking tot intern beraad en daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen in een uitspraak van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314) gepreciseerd. Een bestuursorgaan dient per zelfstandig onderdeel van een document voor intern beraad met informatie over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid, zoals alinea’s, te bezien of dit zelfstandig onderdeel persoonlijke beleidsopvattingen bevat.

Internetconsultatie wetsvoorstel Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

29 januari 2018 09:10 door Chantal van Mil
Dit wetsvoorstel vervangt de huidige coördinatieregeling uit afdeling 3.5 Awb door een nieuwe regeling voor het hele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel past ook enkele andere wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid van handhaving van de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb.

Advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

23 januari 2018 16:22 door Chantal van Mil
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel is vandaag, op 23 januari 2018, bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het advies openbaar geworden is.

Hedwigepolder mag onteigend worden

17 januari 2018 15:38 door Chantal van Mil
Met de uitspraak van 5 januari jl. van de Hoge Raad is het oordeel van de rechtbank Zeeland-West waarin werd bepaald dat de onteigening van de Hedwigepolder doorgang mocht vinden, in stand gelaten. Deze zaak is door de advocaat-generaal omschreven als een “unieke onteigeningszaak”.

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder documentdefinitie Wob

8 januari 2018 11:13 door Chantal van Mil
Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob, in die zin dat het gaat om 'een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat'. De techniek van opslaan mag niet bepalen of de Wob wel of niet van toepassing is. Sms- en WhatsApp-berichten op telefoons met een abonnement op naam van verweerders organisatie vallen naar het oordeel van de rechtbank daarom onder de term "berusten onder". Soortgelijke berichten op privételefoons van ambtenaren vallen hier niet onder.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing

29 december 2017 10:44 door Chantal van Mil
Een algemeen verbindend voorschrift dient exceptief te worden getoetst aan zowel materiële als aan formele algemene rechtsbeginselen. Als dat voorschrift in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel dan dient het buiten toepassing te worden gelaten of onverbindend te worden verklaard, zo volgt uit de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal van 22 december 2017.