KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Regeling plankosten exploitatieplan treedt in werking op 1 april 2017

14 februari 2017 13:38 door Chantal van Mil
De Regeling plankosten exploitatieplan is op 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt op 1 april 2017 in werking. Deze regeling ziet op de hoogte en de begrenzing van de via een exploitatieplan verhaalbare plankosten als bedoeld in artikel 6.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met deze regeling komt een einde aan de relatieve onzekerheid die geleidelijk is ontstaan sinds de regeling in 2010 een internetconsultatie heeft doorlopen.

Advies Raad voor de rechtspraak Aanvullingswet grondeigendom: ernstige bedenkingen

13 december 2016 12:58 door Chantal van Mil
De Raad heeft ernstige bedenkingen bij de wijze waarop een en ander in het wetsvoorstel is vorm gegeven en is van oordeel dat onvoldoende aandacht is besteed aan de waarborgen waarmee onteigening is en behoort te zijn omgeven. Indien er geen gegarandeerde rechterlijke toets van het onteigeningsbesluit in het wetsvoorstel wordt opgenomen, is de Raad van mening dat het wetsvoorstel niet moet worden ingediend.

Beleidsregels: nieuwe lijn

8 november 2016 14:12 door Chantal van Mil
Anders dan voorheen is de Afdeling van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten.