KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Belangrijk arrest Hoge Raad over het ingrijpen in gesloten overeenkomsten

22 november 2016 09:40 door Arnold Gelderman
Wat kan je als afgewezen inschrijver in hoger beroep in kort geding nog bewerkstelligen wanneer je vorderingen in eerste aanleg zijn afgewezen en de aanbestedende dienst vervolgens de overeenkomst heeft gesloten? De Hoge Raad oordeelde recent dat de overeenkomst in dergelijke gevallen slechts aantastbaar is (i) op de gronden vermeld in art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet 2012, (ii) in het geval van wilsgebreken en (iii) in het geval van nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW.

Ernstige fout vermelden in eigen verklaring? Wel doen!

7 november 2016 15:00 door Marianne Sprik
De belastingdienst heeft KPN uitgesloten van een aanbesteding, omdat KPN een ernstige fout heeft begaan in de uitoefening van haar beroep. Met name het feit dat KPN in haar eigen verklaring geen melding had gemaakt van de ernstige fout komt haar duur te staan.

Wijze inkoop jeugdzorg in strijd met proportionaliteitsbeginsel?

21 oktober 2016 14:32 door Arnold Gelderman
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde recent dat de wijze van inkoop van jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Meer in het bijzonder wordt de door de Gemeenten gehanteerde risico- en aansprakelijkheidsverdeling disproportioneel geacht. Wat was er in deze zaak aan de hand en welke consequenties heeft dit vonnis voor andere zorginkoopprocedures?

‘Feeling met de Bossche cultuur’ en de gefaseerde inschrijvings- en gunningsmethodiek

3 oktober 2016 09:11 door Arnold Gelderman
Is het in een Europese openbare aanbestedingsprocedure toegestaan om een gefaseerde inschrijvings- en gunningsmethodiek te hanteren, waarbij alleen de best scorende inschrijvers op subgunningscriteria A, B en C een inschrijving mogen indienen voor subgunningscriterium D? Advies 362 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) gaat op deze vraag in. In het advies wordt ook ingegaan op de toelaatbaarheid van het subgunningscriterium ‘feeling met de Bossche cultuur’.

Beperking concerninschrijvingen door Ministerie toegestaan?

5 september 2016 14:34 door Arnold Gelderman
Recent berichtten diverse media over de “gehaaide wijze” waarop inschrijver Dong Energy had ingeschreven op twee kavels van windmolenpark Borssele die het Ministerie van Economische Zaken aanbood. Media berichtten dat Dong 21 bv’s had opgericht en vervolgens had elke bv een inschrijving ingediend. Dong kwam als winnaar uit de bus en mag daarom de windparken voor de Nederlandse kust aanleggen en exploiteren. Het Ministerie wil een eind maken aan deze wijze van inschrijven.

Herstel van een gebrek in de RAW inschrijfstaat

26 augustus 2016 17:45 door Marianne Sprik
Regelmatig zien wij aanbestedingen voor werken voorbij komen waarbij de RAW-systematiek van toepassing is en wordt gegund op de laagste prijs. Dit lijken ‘rechttoe-rechtaan’ aanbestedingen, maar in de praktijk blijkt dat bij het invullen van de inschrijfstaat regelmatig fouten worden gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde recent dat een aanbestedende dienst een fout in de inschrijfstaat niet mocht laten herstellen.
Delen op