KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Dichten van de financiële gaten van concessiehouder toegestaan?

28 juli 2017 15:36 door Arnold Gelderman
Mogen aanbestedende diensten de financiële gaten in de begroting van een concessiehouder (blijven) dichten door de concessiehouder een hogere exploitatiebijdrage te betalen dan is afgesproken naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure, of is dat een wezenlijke wijziging die leidt tot een nieuwe aanbestedingsplicht?

Aanvullen van de redenen voor afwijzing van de inschrijving toegestaan?

5 mei 2017 14:52 door Arnold Gelderman
Mag een aanbestedende dienst de redenen die hebben geleid tot afwijzing van een inschrijving ná de voorlopige gunningsbeslissing nog aanvullen? Uit jurisprudentie van de Hoge Raad uit 2012 blijkt dat dat, behoudens uitzonderingen, niet is toegestaan. Dit voor de praktijk belangrijke arrest lijkt deels te worden doorkruist door een recent vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Grossmann-arrest niet van toepassing bij meervoudig onderhandse aanbesteding

14 februari 2017 09:25 door Marianne Sprik
Na inschrijving op een meervoudig onderhandse aanbesteding maakt een inschrijver bezwaar tegen de weging van een bepaald subgunningscriterium. De aanbestedende dienst stelt dat de inschrijver dit bezwaar voor inschrijving kenbaar had moeten maken en beroept zich op de “Grossmann-jurisprudentie”. Volgens de rechtbank Noord-Nederland gaat een beroep op deze jurisprudentie niet op, onder meer omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.

Intrekking en heraanbesteding van overheidsopdrachten

9 februari 2017 16:15 door Arnold Gelderman
Verschillen de juridische voorwaarden waaronder een aanbesteding mag worden ingetrokken van de juridische voorwaarden waaronder een ingetrokken aanbesteding mag worden heraanbesteed? Deze interessante vraag én een – op het eerste gezicht – ernstige integriteitskwestie komen aan de orde in een recent vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Bij ongeldige inschrijving geen mogelijkheid om te klagen over de winnende inschrijving?

17 januari 2017 09:49 door Marianne Sprik
Kan een partij wiens inschrijving ongeldig is verklaard, maar die van mening is dat de winnende inschrijving eveneens ongeldig is, de geldigheid van de winnende inschrijving in rechte ter discussie stellen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof van Justitie’) oordeelde eerder dat dit onder omstandigheden mogelijk is, maar heeft deze mogelijkheid in een recent arrest aanzienlijk beperkt.