KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Splitsing bouwplan in vergunningvrij en vergunningplichtig deel

2 maart 2018 13:05 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) was een aanvraag aan de orde die bestond uit een bouwplan met vergunningvrije en vergunningplichtige delen. In deze uitspraak wordt ingegaan op de mogelijkheden die men bij het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft in relatie tot de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht ten aanzien van vergunningvrij bouwen.

Wob: precisering jurisprudentie beoordeling intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen

14 februari 2018 15:54 door Chantal van Mil
De Afdeling heeft haar jurisprudentie met betrekking tot intern beraad en daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen in een uitspraak van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314) gepreciseerd. Een bestuursorgaan dient per zelfstandig onderdeel van een document voor intern beraad met informatie over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid, zoals alinea’s, te bezien of dit zelfstandig onderdeel persoonlijke beleidsopvattingen bevat.

Internetconsultatie wetsvoorstel Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

29 januari 2018 09:10 door Chantal van Mil
Dit wetsvoorstel vervangt de huidige coördinatieregeling uit afdeling 3.5 Awb door een nieuwe regeling voor het hele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel past ook enkele andere wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid van handhaving van de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb.

Advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

23 januari 2018 16:22 door Chantal van Mil
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel is vandaag, op 23 januari 2018, bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het advies openbaar geworden is.

Hedwigepolder mag onteigend worden

17 januari 2018 15:38 door Chantal van Mil
Met de uitspraak van 5 januari jl. van de Hoge Raad is het oordeel van de rechtbank Zeeland-West waarin werd bepaald dat de onteigening van de Hedwigepolder doorgang mocht vinden, in stand gelaten. Deze zaak is door de advocaat-generaal omschreven als een “unieke onteigeningszaak”.

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder documentdefinitie Wob

8 januari 2018 11:13 door Chantal van Mil
Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob, in die zin dat het gaat om 'een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat'. De techniek van opslaan mag niet bepalen of de Wob wel of niet van toepassing is. Sms- en WhatsApp-berichten op telefoons met een abonnement op naam van verweerders organisatie vallen naar het oordeel van de rechtbank daarom onder de term "berusten onder". Soortgelijke berichten op privételefoons van ambtenaren vallen hier niet onder.