KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Bewijsvergaring in boetezaken: Conclusie staatsraad advocaat-generaal

23 mei 2017 09:17 door Chantal van Mil
Op 12 april jl. is de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus over het vergaren van bewijs in boetezaken verschenen. Hierbij is aandacht gevraagd voor de waarborgen die zouden moeten gelden bij het afleggen van verklaringen bij de toezichthouder, en hoe moet worden omgegaan met afwijkende verklaringen later in de procedure . Daarnaast is gevraagd te onderzoeken of het bestuursorgaan in een later stadium van de procedure nog bewijs mag verzamelen.

Regeling plankosten exploitatieplan treedt in werking op 1 april 2017

14 februari 2017 13:38 door Chantal van Mil
De Regeling plankosten exploitatieplan is op 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt op 1 april 2017 in werking. Deze regeling ziet op de hoogte en de begrenzing van de via een exploitatieplan verhaalbare plankosten als bedoeld in artikel 6.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met deze regeling komt een einde aan de relatieve onzekerheid die geleidelijk is ontstaan sinds de regeling in 2010 een internetconsultatie heeft doorlopen.

Advies Raad voor de rechtspraak Aanvullingswet grondeigendom: ernstige bedenkingen

13 december 2016 12:58 door Chantal van Mil
De Raad heeft ernstige bedenkingen bij de wijze waarop een en ander in het wetsvoorstel is vorm gegeven en is van oordeel dat onvoldoende aandacht is besteed aan de waarborgen waarmee onteigening is en behoort te zijn omgeven. Indien er geen gegarandeerde rechterlijke toets van het onteigeningsbesluit in het wetsvoorstel wordt opgenomen, is de Raad van mening dat het wetsvoorstel niet moet worden ingediend.