KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Let op risico dat samenstel overeenkomsten als hoevepacht kwalificeert

15 juni 2018 12:34 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2018 is een samenstel van overeenkomsten met verschillende partijen aangemerkt als hoevepacht. Het ging om gronden ten dienste van een landbouwbedrijf met bedrijfsgebouwen, als één geheel te exploiteren. Ook al was sprake van twee pachters en overeenkomsten, op het complex zijn de bepalingen voor hoevepacht van toepassing.

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

16 mei 2018 09:12 door Chantal van Mil
De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit. Dit kan worden aangevochten bij de bestuursrechter, zo blijkt uit een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 mei 2018.

Overgangstermijn stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening eindigt 1 juli 2018

29 maart 2018 16:39 door Chantal van Mil
Op 29 november 2014 trad de Reparatiewet BZK 2014 in werking (Stb. 2014, 458). Hiermee kwam onder meer de wettelijke grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in gemeentelijke bouwverordeningen te vervallen, met een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Dit betekent dat daarna stedenbouwkundige bepalingen in bouwverordeningen van rechtswege hun (aanvullende) werking verliezen en dus niet meer als achtervang gelden maar in een bestemmingsplan moeten zijn opgenomen om van toepassing te zijn.

Kostenraming bij grondexploitatie: taxatiebenadering

21 maart 2018 10:16 door Chantal van Mil
De Afdeling heeft op 16 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:903) een uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan. In een exploitatieplan staan de kosten die grondeigenaren aan de gemeente moeten betalen in verband met de ontwikkeling van een gebied binnen een gemeente. In deze uitspraak beantwoordt de Afdeling een aantal vragen over de manier waarop die kosten moeten worden geschat (kostenraming) voor de aankoop van grond voor een zogenoemde 'bovenwijkse voorziening'.

Splitsing bouwplan in vergunningvrij en vergunningplichtig deel

2 maart 2018 13:05 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) was een aanvraag aan de orde die bestond uit een bouwplan met vergunningvrije en vergunningplichtige delen. In deze uitspraak wordt ingegaan op de mogelijkheden die men bij het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft in relatie tot de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht ten aanzien van vergunningvrij bouwen.