KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

16 mei 2018 09:12 door Chantal van Mil
De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit. Dit kan worden aangevochten bij de bestuursrechter, zo blijkt uit een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 mei 2018.

Overgangstermijn stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening eindigt 1 juli 2018

29 maart 2018 16:39 door Chantal van Mil
Op 29 november 2014 trad de Reparatiewet BZK 2014 in werking (Stb. 2014, 458). Hiermee kwam onder meer de wettelijke grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in gemeentelijke bouwverordeningen te vervallen, met een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Dit betekent dat daarna stedenbouwkundige bepalingen in bouwverordeningen van rechtswege hun (aanvullende) werking verliezen en dus niet meer als achtervang gelden maar in een bestemmingsplan moeten zijn opgenomen om van toepassing te zijn.

Splitsing bouwplan in vergunningvrij en vergunningplichtig deel

2 maart 2018 13:05 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) was een aanvraag aan de orde die bestond uit een bouwplan met vergunningvrije en vergunningplichtige delen. In deze uitspraak wordt ingegaan op de mogelijkheden die men bij het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft in relatie tot de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht ten aanzien van vergunningvrij bouwen.

Internetconsultatie wetsvoorstel Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

29 januari 2018 09:10 door Chantal van Mil
Dit wetsvoorstel vervangt de huidige coördinatieregeling uit afdeling 3.5 Awb door een nieuwe regeling voor het hele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel past ook enkele andere wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid van handhaving van de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb.

Advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

23 januari 2018 16:22 door Chantal van Mil
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel is vandaag, op 23 januari 2018, bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het advies openbaar geworden is.