KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Beleidsregels: nieuwe lijn

8 november 2016 14:12 door Chantal van Mil
Anders dan voorheen is de Afdeling van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Ontwerp wijzigingsvoorstel ladder voor duurzame verstedelijking

14 juli 2016 09:00 door Chantal van Mil
De ladder voor duurzame verstedelijking zoals neergelegd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening zal worden gewijzigd. De praktijk ervaart bij toepassing van de ladder knelpunten. De Minister heeft op 23 juni 2016 de voorgenomen wijzigingen aan de Tweede Kamer verzonden. Verder is op 24 juni 2016 een openbare internetconsultatie gestart. Doel van de wijzigingen is om de ladder te vereenvoudigen.

Erfgoedwet treedt per 1 juli 2016 in werking

27 juni 2016 09:58 door Chantal van Mil
Op 1 juli 2016 treedt de Erfgoedwet in werking. Met deze wetswijziging wordt de huidige Monumentenwet 1988 opgesplitst: een gedeelte (dat ziet op de fysieke leefomgeving) zal in 2019 opgaan in de Omgevingswet, het overige gedeelte is opgenomen in de nieuwe Erfgoedwet. Daarbij is voorzien in overgangsrecht.