KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Internetconsultatie wetsvoorstel Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

29 januari 2018 09:10 door Chantal van Mil
Dit wetsvoorstel vervangt de huidige coördinatieregeling uit afdeling 3.5 Awb door een nieuwe regeling voor het hele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel past ook enkele andere wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid van handhaving van de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb.

Advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

23 januari 2018 16:22 door Chantal van Mil
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel is vandaag, op 23 januari 2018, bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het advies openbaar geworden is.

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder documentdefinitie Wob

8 januari 2018 11:13 door Chantal van Mil
Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob, in die zin dat het gaat om 'een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat'. De techniek van opslaan mag niet bepalen of de Wob wel of niet van toepassing is. Sms- en WhatsApp-berichten op telefoons met een abonnement op naam van verweerders organisatie vallen naar het oordeel van de rechtbank daarom onder de term "berusten onder". Soortgelijke berichten op privételefoons van ambtenaren vallen hier niet onder.

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing

29 december 2017 10:44 door Chantal van Mil
Een algemeen verbindend voorschrift dient exceptief te worden getoetst aan zowel materiële als aan formele algemene rechtsbeginselen. Als dat voorschrift in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel dan dient het buiten toepassing te worden gelaten of onverbindend te worden verklaard, zo volgt uit de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal van 22 december 2017.

Overzichtsuitspraak Raad van State ladder voor duurzame verstedelijking

13 juli 2017 08:55 door Chantal van Mil
Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een overzichtsuitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de Afdeling over de eisen waaraan een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt moet voldoen.

Bewijsvergaring in boetezaken: Conclusie staatsraad advocaat-generaal

23 mei 2017 09:17 door Chantal van Mil
Op 12 april jl. is de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus over het vergaren van bewijs in boetezaken verschenen. Hierbij is aandacht gevraagd voor de waarborgen die zouden moeten gelden bij het afleggen van verklaringen bij de toezichthouder, en hoe moet worden omgegaan met afwijkende verklaringen later in de procedure . Daarnaast is gevraagd te onderzoeken of het bestuursorgaan in een later stadium van de procedure nog bewijs mag verzamelen.