KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; stand van zaken

1 oktober 2018 14:47 door Astrid Kiewiet
Op 12 september jl. stond het plenaire debat over het vervangen van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) geagendeerd in de Tweede Kamer. Dit gebeurde naar aanleiding van het op 20 december 2017 ingediende wetsvoorstel ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018’. Dit wetsvoorstel moet de huidige Wmcz vervangen.

Bestuurder zorginstelling persoonlijk aansprakelijk

2 augustus 2018 17:55 door Yvonne Nijhuis
Het komt niet vaak voor, maar een enkele keer wordt door de rechter geoordeeld dat de kwaliteit van zorg onder een dermate minimum terecht is gekomen (de veiligheid en kwaliteit van zorg is in gevaar) dat de verantwoordelijke bestuurder(s) van de betreffende zorginstelling daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt(en) gehouden. Zo ook recent door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Publicatie tuchtmaatregelen berisping en boete zorgverleners niet meer automatisch!

4 mei 2018 14:28 door Yvonne Nijhuis
De Tweede Kamer stemde daartoe op 24 april jl. in met twee amendementen. Deze amendementen leiden tot een beperking van de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen (‘naming and shaming’). Inhoudelijk wordt door deze amendementen gerealiseerd dat berispingen en boetes niet meer standaard zullen plaatsvinden en bij publicatie meer contextinformatie zal komen. Met deze wettelijke aanpassingen komt de Tweede Kamer tegemoet aan de vele bezwaren in het veld.

Resultaatgericht indiceren in de Wmo; wat is de stand van de rechtspraak?

26 april 2018 13:51 door Yvonne Nijhuis
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in mei 2016 geoordeeld dat de toekenning van huishoudelijke hulp in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist als uit de onderliggende beleidsregels niet blijkt op welke wijze de gemeente invulling geeft aan het bereiken van de resultaten van ‘een schoon en leefbaar huis’. Daarmee leek 'resultaatgericht indiceren' van de baan, maar de gemeenten zijn aan de slag gegaan en de rechtspraak heeft zich verder ontwikkeld.