KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen vervalt

16 februari 2017 17:01 door Joyce Scheltens-Fokke
Op 26 januari jl. is het wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt - vooruitlopend op de Omgevingswet - de actualiseringsplicht uit de Wro voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn afgeschaft.

De Wet markt en overheid vs. het zorgvuldigheidsbeginsel

16 februari 2017 16:30 door Edwin Schotanus
In een eerdere blog heb ik betoogd dat het zorgvuldigheidsbeginsel effectiever is dan de Wet markt en overheid. Deze wet beoogt gelijkwaardige concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en ondernemingen via een viertal gedragsregels voor de overheden.

Regeling plankosten exploitatieplan treedt in werking op 1 april 2017

14 februari 2017 13:38 door Chantal van Mil
De Regeling plankosten exploitatieplan is op 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt op 1 april 2017 in werking. Deze regeling ziet op de hoogte en de begrenzing van de via een exploitatieplan verhaalbare plankosten als bedoeld in artikel 6.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met deze regeling komt een einde aan de relatieve onzekerheid die geleidelijk is ontstaan sinds de regeling in 2010 een internetconsultatie heeft doorlopen.

Grossmann-arrest niet van toepassing bij meervoudig onderhandse aanbesteding

14 februari 2017 09:25 door Marianne Sprik
Na inschrijving op een meervoudig onderhandse aanbesteding maakt een inschrijver bezwaar tegen de weging van een bepaald subgunningscriterium. De aanbestedende dienst stelt dat de inschrijver dit bezwaar voor inschrijving kenbaar had moeten maken en beroept zich op de “Grossmann-jurisprudentie”. Volgens de rechtbank Noord-Nederland gaat een beroep op deze jurisprudentie niet op, onder meer omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.

Intrekking en heraanbesteding van overheidsopdrachten

9 februari 2017 16:15 door Arnold Gelderman
Verschillen de juridische voorwaarden waaronder een aanbesteding mag worden ingetrokken van de juridische voorwaarden waaronder een ingetrokken aanbesteding mag worden heraanbesteed? Deze interessante vraag én een – op het eerste gezicht – ernstige integriteitskwestie komen aan de orde in een recent vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Herstelkader Rentederivaten: uitvoering gestart

6 februari 2017 15:02 door Jennifer Rozeboom
Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het Herstelkader Rentederivaten (Herstelkader) definitief vastgesteld. De banken die hebben aangegeven zich aan het Herstelkader te zullen houden (ABN Amro, Rabobank, ING, SNS, Deutsche Bank en Van Lanschot) hebben hun organisaties nu ook zodanig ingericht dat zij de duizenden rentederivatendossiers van MKB-klanten kunnen herbeoordelen.