Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Cookies en toestemming: wie zwijgt stemt niet toe

26 juni 2020 10:27 door Ramon Steenbergen

Recent berichtten Duitse media dat zo’n 90% van de cookiebanners in Duitsland niet voldoet aan de geldende wetgeving. Hoewel ons geen recente Nederlandse cijfers bekend zijn, constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens eind 2019 bij een onderzoek naar circa 175 websites dat zij bijna allemaal niet op de juiste wijze toestemming vroegen voor het gebruik van cookies. Reden om stil te staan bij twee veelgemaakte fouten bij de inzet van cookies: zogenaamde ‘pre-ticked checkboxes’ en ‘cookie walls’.

Komt er een einde aan de alleenheerschappij van PostNL?

4 juni 2020 16:58 door Erik Averdijk

Bestuursrechtjuristen kennen het wel. Een bezwaar- of beroepschrift is op grond van artikel 6:9, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) tijdig ingediend wanneer het vóór het einde van de termijn ter post is bezorgd. Met ter post bezorging bedoelt de wet dat het stuk tijdig moet zijn aangeboden bij PostNL. Een koerier telt niet. Daar lijkt nu een einde aan te komen.

Aardgasleidingen en bestemmingsplannen

3 juni 2020 16:37 door Erik Averdijk

In artikel 14 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (hierna: Bevb) is bepaald dat een bestemmingsplan de ligging van de aanwezige buisleidingen en de daarbij behorende belemmeringenstrook dient weer te geven. De raad van de gemeente Midden-Delfland stelde een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vast, het bestemmingsplan "1e herziening Buitengebied Gras".

Coronamaatregelen op gespannen voet met grondrechten

26 mei 2020 15:12 door Erik Averdijk

De Tweede Kamer heeft onlangs aan de Raad van State advies gevraagd over hoe de coronamaatregelen van de regering zich verhouden tot onze grondrechten. In een zogeheten voorlichting heeft de Afdeling advisering van de Raad van State zijn visie gegeven. Deze is op 25 mei 2020 door de Tweede Kamer openbaar gemaakt. De coronamaatregelen staan op gespannen voet met sommige grondrechten en zijn er misschien zelfs mee in strijd. Hierna ga ik op deze voorlichting dieper in.