KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Een impuls aan medezeggenschap in kleine ondernemingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen

25 mei 2018 11:33 door Niels Vuik
Het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen 2019’ beoogt per 1 januari 2019 onder andere de medezeggenschap in kleine ondernemingen te verbeteren omtrent de arbeidsvoorwaarde pensioen. Onder kleine onderneming wordt verstaan: de onderneming waarin in de regel minimaal 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn. Daarin is een OR niet verplicht, maar moeten er personeelsvergaderingen worden georganiseerd dan wel een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld.

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

16 mei 2018 09:12 door Chantal van Mil
De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit. Dit kan worden aangevochten bij de bestuursrechter, zo blijkt uit een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 mei 2018.

Regeling tot schadevergoeding een wezenlijke wijziging?

9 mei 2018 13:43 door Arnold Gelderman
De Rechtbank Den Haag oordeelde recent dat een regeling tot schadevergoeding ter compensatie van de tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door een opdrachtnemer een wezenlijke wijziging van de opdracht kan inhouden. Het vonnis onderstreept (wederom) dat het aanbestedingsrecht lang niet alleen de precontractuele fase reguleert, maar ook de contractuele fase.

Publicatie tuchtmaatregelen berisping en boete zorgverleners niet meer automatisch!

4 mei 2018 14:28 door Yvonne Nijhuis
De Tweede Kamer stemde daartoe op 24 april jl. in met twee amendementen. Deze amendementen leiden tot een beperking van de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen (‘naming and shaming’). Inhoudelijk wordt door deze amendementen gerealiseerd dat berispingen en boetes niet meer standaard zullen plaatsvinden en bij publicatie meer contextinformatie zal komen. Met deze wettelijke aanpassingen komt de Tweede Kamer tegemoet aan de vele bezwaren in het veld.

Resultaatgericht indiceren in de Wmo; wat is de stand van de rechtspraak?

26 april 2018 13:51 door Yvonne Nijhuis
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in mei 2016 geoordeeld dat de toekenning van huishoudelijke hulp in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist als uit de onderliggende beleidsregels niet blijkt op welke wijze de gemeente invulling geeft aan het bereiken van de resultaten van ‘een schoon en leefbaar huis’. Daarmee leek 'resultaatgericht indiceren' van de baan, maar de gemeenten zijn aan de slag gegaan en de rechtspraak heeft zich verder ontwikkeld.

Aannemer kan zich niet langer beroepen op ontbreken procesvolmacht VvE

20 april 2018 12:12 door Laurens Vermeulen
Het komt regelmatig voor dat een VvE een procedure begint tegen een aannemer vanwege gebreken aan het opgeleverde werk. Daarvoor heeft het bestuur in beginsel een door de vergadering van eigenaars afgegeven procesvolmacht nodig, anders riskeert zij niet-ontvankelijk te worden verklaard. Voorheen kon het ontbreken van een procesvolmacht slechts onder bepaalde omstandigheden worden ‘gerepareerd’. In een onlangs gepubliceerde uitspraak komt de Raad van Arbitrage terug op deze eerdere rechtspraak.