KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet

21 juli 2017 15:44 door Eveline van Andel
Per 1 juli 2017 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het betreft in grote lijnen wijzigingen op het vlak van (1) ziekteverzuim preventie van en (2) de randvoorwaarden voor het handelen van een bedrijfsarts. Hieronder zullen enkele aspecten belicht worden, zoals ook opgenomen in de Samenvatting wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet.

Jeugdhulpplicht voor gemeenten

18 juli 2017 12:14 door Ilse van der Woude
Met de komst van de nieuwe Jeugdwet (per 1 januari 2015) zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Dit zorgt binnen veel gemeenten voor een onzekere situatie over hun verplichtingen en de rol van de gemeente daarin. Veel gemeenten vragen zich af hoe zij jeugdhulpaanvragen dienen te beoordelen. De Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘de Raad’) heeft hier op 1 mei 2017 duidelijkheid in gegeven door middel van het schetsen van zorgvuldigheidseisen (ECLI:NL:CRVB:2017:1477).

Overzichtsuitspraak Raad van State ladder voor duurzame verstedelijking

13 juli 2017 08:55 door Chantal van Mil
Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een overzichtsuitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de Afdeling over de eisen waaraan een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt moet voldoen.

Van executieveilingen, via accu’s naar de medische systemen van Toshiba

10 juli 2017 10:03 door Edwin Schotanus
Opnieuw was er weer een veelbewogen mededingingsrechtelijke week. Dit keer deelden de mededingingsautoriteiten geen recordboetes uit, maar trok een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de nodige (pers)aandacht, deelde de ACM weer eens een boete voor een kartelovertreding uit, sloot de ACM en passant twee lopende onderzoeken af en kondigde de Europese Commissie stappen aan vanwege het niet naleven van de procedure bij het melden van fusies en overnames.

Ontslag docent wegens ‘jeugdzonde’?

6 juli 2017 16:21 door Christian Mutlu
Een onderwijsdocent die onrust veroorzaakt kan ontslagen worden. Maar kan ontslag ook volgen nog vòòrdat de werkzaamheden van de docent zijn aangevangen? Het gerechtshof oordeelt dat het verleden haar betekenis niet verliest: wat gedaan is kan niet zonder meer ongedaan worden gemaakt.

Herbeoordeling Rentederivaten 2.0: doen de banken het nu goed?

6 juli 2017 12:19 door Jennifer Rozeboom
Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het Uniforme Herstelkader Rentederivaten MKB (Herstelkader) definitief vastgesteld. Wij hebben u hierover in eerdere blogs al bijgepraat. De banken zijn nu bezig met de herbeoordeling van rentederivaten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een voortgangsrapportage van deze herbeoordeling opgesteld en deze op 29 juni 2017 gepubliceerd. Verloopt de herbeoordeling naar tevredenheid van de AFM?