KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Due diligence onderzoek en de gevolgen bij schending onderzoekplicht door koper

21 november 2017 13:50 door Christian Huiskes
In het kader van een overnametransactie wordt door de koper vaak een zogenoemd ‘due diligence onderzoek’ (‘DDO’) uitgevoerd. Kort gezegd, tracht de koper zich via een DDO een juist en zo volledig mogelijk beeld te vormen van de waarde van de over te nemen aandelen of activa/passiva (onderneming). Hieronder wordt ingegaan op het belang en de reikwijdte van het DDO en op de vraag welke gevolgen het achterwege laten van een (voldoende) DDO kan hebben aan de zijde van de koper.

Curator: scherprechter tegen wil en dank

24 juli 2017 09:54 door Mirte Beker
Met de inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator, per 1 juli 2017, zijn diverse maatschappelijke belangen voor de curator een grotere rol gaan spelen. Wat gebeurt er nu als er voldoende middelen in de boedel beschikbaar zijn om alle schuldeisers te voldoen, terwijl er tevens sprake lijkt te zijn van onbehoorlijk bestuur? Wegen de maatschappelijke belangen in dat geval zwaarder en dient er alsnog een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement plaats te vinden?

Herbeoordeling Rentederivaten 2.0: doen de banken het nu goed?

6 juli 2017 12:19 door Jennifer Rozeboom
Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het Uniforme Herstelkader Rentederivaten MKB (Herstelkader) definitief vastgesteld. Wij hebben u hierover in eerdere blogs al bijgepraat. De banken zijn nu bezig met de herbeoordeling van rentederivaten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een voortgangsrapportage van deze herbeoordeling opgesteld en deze op 29 juni 2017 gepubliceerd. Verloopt de herbeoordeling naar tevredenheid van de AFM?

Misbruik van economische machtspositie: recordboetes voor Google en NS

30 juni 2017 17:20 door Anniek van Diggele
Na een onderzoek van zeven jaar legde de Europese Commissie deze week een boete van € 2,42 miljard op aan Google voor een inbreuk op het (Europese) mededingingsrecht. Google heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van haar economische machtspositie door middel van haar zoekmachine, door op illegale wijze voorrang te geven aan haar eigen prijsvergelijkingsdienst ‘Shopping’.

Onder de loep van de Europese Commissie: de distributiepraktijken van Guess en e-commerce

8 juni 2017 14:06 door Anniek van Diggele
In mei 2017 publiceerde de Europese Commissie haar eindrapport over de e-commerce sector. Hiervoor verzamelde zij bewijs van bijna 1900 ondernemingen en analyseerde zij ongeveer 8000 distributie- en licentieovereenkomsten. Op basis van de resultaten identificeerde de Commissie urgente mededingingsrechtelijke problematiek en bepaalde zij haar handhavingsprioriteiten. Dat de Commissie ook werk maakt van deze uitkomsten blijkt: het onderzoek naar Guess is een ‘follow up’.