KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


De cautieplicht en het zwijgrecht in het bestuurs(straf)recht

12 december 2018 16:13 door Chantal van Mil
Op 27 juni 2018 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot de vraag of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam terecht een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan appellante, houder van een aantal kindercentra in de gemeente Amsterdam. Daarbij komt aan de orde of de cautie had moeten worden gegeven en zo ja, op welk moment en aan welke personen.

Rechterlijke toetsing van algemeen belang besluiten

5 december 2018 10:47 door Edwin Schotanus
Op verzoek van het Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk heb ik een artikel geschreven over de jurisprudentie ten aanzien van zogenoemde algemeen belang besluiten. Een algemeen belang besluit leidt ertoe dat overheidsorganen de gedragsregels uit hoofde van de Wet markt en overheid niet hoeven na te leven.

Onverenigbare betrekkingen van gemeenteraadsleden

3 december 2018 09:47 door Christian Mutlu
Er wordt steeds meer gevraagd van gemeenteraadsleden, zoals het vereiste dat zij bepaalde functies niet (langer) uitoefenen. Tegelijkertijd wil een gemeenteraadslid zich richten op het behartigen van de belangen van de inwoners van zijn gemeente. Waar moet een raadslid op letten?

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen: nota van wijziging verschenen

22 november 2018 13:07 door Matthijs van Rozen
De nota van wijziging voor het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is in november 2018 verschenen. De veranderingen omvatten onder meer de regeling voor ontstentenis en belet, gedifferentieerd stemrecht, de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij informele en niet-commerciële verenigingen en stichting en het monistisch (one tier) bestuursmodel.

Verwerkersovereenkomst: wel of niet nodig?

19 november 2018 10:57 door Tom Pool
Van het uitbesteden van loonadministratie tot het opslaan van een klantenbestand bij een cloudprovider: regelmatig worden persoonsgegevens aan externe partijen verstrekt. Soms moet de opdrachtgever in zo’n geval met de betreffende externe partij – de opdrachtnemer – een ‘verwerkersovereenkomst’ sluiten. Wat is een ‘verwerkersovereenkomst’ en wanneer is deze overeenkomst nodig?